ท่านต้องการให้ ทต.บ้านตาก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 9 )
50.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 5 )
27.78%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
5.56%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
11.11%
ด้านการจัดการศึกษา ( 1 )
5.56%