หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาการวางและจัดทำผังเมือง

แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม และการสื่อสาร
 
 

แนวทางการพัฒนาเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนาฝึกอบรมอาชีพ

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาอาชีพ

แนวทางการพัฒนาจัดหา/ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน

แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

แนวทางการพัฒนาการลดใช้สารเคมี

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
งานสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนาการจัดตั้งสถานธนานุบาล

แนวทางการพัฒนาการ จัดหา ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส
งานนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬา

แนวทางการพัฒนาการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมด้านนันทนาการ
งานการศึกษา

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

แนวทางการพัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ชุมชน

แนวทางการพัฒนาการจัดตั้ง พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม
งานการสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี

แนวทางการพัฒนาการจัดตั้ง ปรับปรุง และควบคุมโรงฆ่าสัตว์

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828