หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 


นายนพพร ทองอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก
 
 


นายสมเพียร ดงอนนท์
นิติกร ปฏิบัติการ


นายสาวปาริชาติ หนุนยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาววันดี หนุนยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวน้ำเพชร บุญเนียม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางอาจรีย์ แขยินดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นางดาริกา บรรทัดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาวพัชรียา อุดมา
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251
click