หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 


ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พิเกณฑ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก
โทร : 055-591-251
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุเนตรา กันธิยะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 055-591-251


นายยุทวัฒน์ ชัยคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-591-251


นางธมลวรรณ สร้อยมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-591-251


นายกิตตวุฒิ สุวรรณปัญญา
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-591-251
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251