หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
 


 
<<
>>
X
รายชื่อแนบท้ายประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี  
 

ตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตามประกาศ
เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๔/๒๖๓๐๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท๐๗๐๒/ว๓๒๒๙๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ และหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๐๓/ว๑๒๕๑๗
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี โดยให้ประกาศรายชื่อรวมทั้งจำนวน ให้ผู้วางเงินทราบและติดต่อขอรับเงินที่เหลือคืน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศเมื่อครบกำหนดแล้ว รายใดไม่มีผู้นำหลักฐานมาขอรับเงินคืน ให้นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินและสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ได้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินผู้วางเงินมัดจำรังวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏว่ามีเงินมัดจำรังวัดที่ดินคงเหลือค้างบัญชีเกิน ๕ ปี จำนวน๘๖ ราย เป็นเงิน ๗,๔๖๐.- บาท
(เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดคงเหลือคืนในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ไปขอรับเงินคืน สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก จะได้นำเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2566 เวลา 10.51 น. โดย เทศบาลตำบลบ้านตาก

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828