หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
 


 
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 2  
 

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567
เริ่มรับลงทะเบียน ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม - กันยายน 2566
📌คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507  
(ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2507 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2507)
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ อปท. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
📌หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
📌ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ เทศบาลตำบลบ้านตาก โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
📌ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ?
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขึ้นบันได ดังนี้
อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
*** ในกรณีผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา ***
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ย้ายทะเบียนบ้านจากเทศบาล หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิม  ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น  คือเดือนกันยายนของปีงบประมาณ นั้น  
หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพต่อไป  ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ เทศบาลตำบลบ้านตากโดยเร็ว หลังจากได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านมายังเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก เพื่อเริ่มรับเงินที่แห่งใหม่ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ ผู้สูงอายุจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2566 เวลา 10.08 น. โดย เทศบาลตำบลบ้านตาก

ผู้เข้าชม 180 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828