หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 


นางสายใจ บุญมาลีรัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก
 


นายฉัตรชัย พันธ์พืช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พิเกณฑ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก
 
 


นายหลี้ ฟูมั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายไพโรจน์ ยมเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายเจษฎาภรณ์ ภู่เกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายจตุพรณ์ กัณฑาบุญนายณรงค์ชัย เขียวไสวนายสมเกียรติ ใหญ่หลวง

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251