หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 


นางสายใจ บุญมาลีรัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก
 


นายต๋อย ทองมี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายนพพร ทองอ่อน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก
 
 


นายจตุภรณ์ กัณฑาบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายทวีป ทองแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายธวัช สอนสุวิทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายสมเกียรติ พุทธิพรชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายสำอาง คำเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก


นายสุเทพ พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251
click